អាមេរិក​ព្រមាន​វាយប្រហារ​ភ្លាមៗ ប្រសិនបើ​Syria ហ៊ាន​ប្រើ​អាវុធ​គីមី​ – CEN