កាក់​ប្រាក់​ធ្វើ​ពី​មាស​សុទ្ធ​និង​បង្កប់​ត្បូង​ពេជ្រ​របស់​អូស្ដ្រាលី​មានតម្លៃ​២,៤៨​លាន​ដុល្លារ នឹង​ក្លាយជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​អ្នកណា​? – CEN