ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​នឹង​ធ្វើជា​អធិបតី​នៃ​អង្គប្រជុំ​នៃ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ​អំពី​អ៊ីរ៉ង់​ – CEN