ហេតុអ្វី​សាលារៀន​ចិន​មួយ​ឱ្យ​សិស្ស​បរិភោគ​អាហារ​ឈរ ក្រោយពេល​បញ្ចប់​វិស្សមកាល​ – CEN