ព្រះមហាក្សត្រ ស្នើ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​អាណត្តិ​ថ្មី ដែល​នឹង​ទទួល​ការទុកចិត្ត​ពី​រដ្ឋសភា បំពេញ​ភារកិច្ច​តាម​គោលនយោបាយ បន្ត​ជំរុញ​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច លើកកម្ពស់​កំរិតជីវភាព ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN