ឃើញ​មាធ​តូច និង​ស្គម​បែប​នឹង​ទេ តែ​អាច​រុញ និង​បញ្ឈប់​រថភ្លើង​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ – CEN