អាហារ ៥​មុខ​នេះ ជួយ​ធ្វើឲ្យ​ប្រព័ន្ធ​ការពាររាងកាយ​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ – CEN