វេទិកា​និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុ​ជា​៖ អ្នកសារព័ត៌មាន​ត្រូវ​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ពិត ជាក់ស្តែង ទៅតាម​ស្ថានភាព វិវឌ្ឍន៍​របស់​សង្គម ប្រកបដោយ ការទទួលខុសត្រូវ​ខ្ពស់​ – CEN