សាលា​មធ្យមសិក្សា​ចំនួន​៤​នៅ​អាមេរិក បាន​ចែកចាយ​ស្រោម​ពន្យារកំណើត Free ដល់​សិស្ស​ – CEN