ជំរុញ​ឲ្យ​មន្ត្រី​សុខាភិបាល ទប់ស្កាត់​លុបបំបាត់​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ និង​សេវា​សុខាភិបាល​ខុសច្បាប់​ – CEN