ក្បាលម៉ាស៊ីន ប្រធានរដ្ឋសភា អនុប្រធាន​ទាំង​២ និង​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​ទាំង​១០ នៃ​រដ្ឋសភា ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN