ជប៉ុន​៖ រញ្ជួយ​ដី ៦,៧​រង្វាស់ Richter ធ្វើឱ្យ​រង្គើ​ខេត្ត Hokkaido​ទាំងមូល​ – CEN