ការពិត​អីចឹង​សោះ ទើប​អ្នកលេង​សៀក​តាម​ដងផ្លូវ អាច​អង្គុយ​លើ​ខ្យល់​បាន​ (វីដេអូ) – CEN