គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អាណត្តិ​ទី​៦ ជា​មូលដ្ឋានគ្រឹះ និង​ជា​ការឆ្លុះបញ្ចាំង អំពី​អំណរ​សាទរ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ – CEN