ជនអន្តោប្រវេសន៍​ដែល​បាន​ទៅដល់​គោលដៅ​បាន​ថយចុះ​យ៉ាងខ្លាំង​តែ ការ​ស្អប់ខ្ពើម​ជនអន្តោប្រវេសន៍​នៅក្នុង​អឺរ៉ុប​កំពុងតែ​កើនឡើង​ – CEN