ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​រយៈពេល​ខ្លី នៅ​សង្កាត់​កន្ទោក នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១១​ខែ​កញ្ញា​ – CEN