អតីត​កម្មករ​រោងចក្រ ជី​ម លី ជាង​៥០០​នាក់ ផ្ទុះ​តវ៉ា ក្រោយ​រោងចក្រ​ត្រូវ​ប្តូរ​ទីតាំង​ថ្មី​និង​ប្តូរ​ឈ្មោះ ដោយ​មិន​បាន​លុយ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ – CEN