គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​អាណត្តិ​ទី​៦ ពុំ​មាន​ដូរ​រដ្ឋមន្ត្រី គឺ​អនុវត្តន៍ តាមរបៀប រក្សា​ចាស់ បង្កើន​ថ្មី – CEN