រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​បើក​កិច្ចប្រជុំ វាយតម្លៃ​អំពី​សកម្មភាព របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល​សំរាម KSWM – CEN