សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ឲ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ពិនិត្យមើល​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បី​ឈានទៅ​បិទ​ជា​ស្ថាពរ – CEN