ទើប​ចេញពី​គុក ឥឡូវ​ចាប់​ញាត់​គុក​វិញ ពី​បទលូក​ហៅ​ប៉ៅ​ស្រី​ម្នាក់​យកលុយ ហើយ​វាយ​គេ​ប៉ោង​មុខ​ទៀត – CEN