ជនជាតិ​ណ័រវេម្នាក់​ស្រែក​ឡូឡានៅតា​មទីសាធារណៈ​ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN