នាយករដ្ឋមន្ត្រី កំណត់​របៀបរបប​ការងារ និង​បែងចែក​ភារកិច្ច​ជូន​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ អាណត្តិ​ទី​៦ – CEN