ការបដិសេធ ការបំផ្លិចបំផ្លាញ និង​ការប្រកាន់​ជាតិ​សាសន៍​៖ ការគាបសង្កត់​លើ​អត្ដ​សញ្ញាណ​របស់​ជនជាតិ​ចិន​ពី​ឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៩០ – CEN