លោក​Xi Jinping ផ្ញើលិខិត​ឯកជន​ឱ្យ​លោក Kim Jong-ung – CEN