ជា​កិត្តិយស​របស់​កម្ពុជា ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ចិន​-​អាស៊ាន​លើ​ក​ទី​១៥ នៅ​ទីក្រុង​ណា​នី​ន​ – CEN