បេក្ខជន​ប្រឡង​បាក់​ឌុប ទទួល​ពិន្ទុ​ទាប តវ៉ា​ចំពោះ​លទ្ធផល​គណិតវិទ្យា​ – CEN