អ៊ីតាលី ៖ រកឃើញ​ឃ្លាំង​ទ្រព្យ បុរាណ​តម្លៃ​រាប់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN