ឱនភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​-​ចិន​កើនឡើង​បន្ថែម​៣១.០០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN