សម្តេច​តេជោ ស្នើសុំ​អាហារូបករណ៍ ដើម្បី​ផ្តល់ជូន​និស្សិត​កម្ពុជា បាន​ចេញ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​បរទេស គឺ​ដើម្បី​យក​ចំណេះដឹង មក​កសាង​និង​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេសជាតិ​ – CEN