នៅក្នុង​អាណត្តិ​នៃ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថ្មី​នេះ ក្រសួង​បរិស្ថាន​ជំរុញ​បន្ថែម​ទៀត​ការអនុវត្ត​មុខងារសាធារណៈ​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​នៅ​ថ្នាក់ក្រោម​ជាតិ​ – CEN