មាន«ភស្តុតាង»បន្ថែមអំពី MH370 នៅក្នុងព្រៃកម្ពុជា(មានវីដេអូ) – CEN