តំបន់​រ៉ែ​ចាស់​មួយ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ជា​ម្ចាស់​ត្រៀម​ធ្វើ​លិខិត​ស្នាម​លក់ ស្រាប់​កម្មករ​ប្រទះឃើញ​កំណប់មាស​មហាសាល​…! – CEN