មើល​របៀប​ចោល​សំរាម​របស់​ជនជាតិ​ជប៉ុន នោះ​អ្នកនឹង​ដឹង​ថា​ហេតុអ្វី​បានជា​ពិភពលោក​កោតខ្លាច​ពួកគេ​! – CEN