ប្រក្រតី​កម្ម​ចំណងទាក់ទង​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​មាន​អត្ថន័យ​ស្លាប់​រស់​ចំពោះ​សន្ដិភាព​ – CEN