​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យ​បន្ដ​ជឿ​ទុកចិត្ដ​លើ​រាជរដ្ឋាភិបា​ល លើ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា សេវា​របស់​មន្ទីរពេទ្យ នៅតែ​មាន​ស្ដង់ដារ​ – CEN