ឆ្នាំ ២០១៨ ចិន​នឹង​ផលិត​រថយន្ត​ហោះ​លើ​មេឃ បម្រើឲ្យ​សេវាកម្ម​តាក់ស៊ី​ផ្លូវអាកាស​ – CEN