ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើម​ប្រើប្រាស់​ស្លាក​សញ្ញា​ថ្មី ប្រមាណ​២​លាន​ដុល្លារ ស្រប​តាម​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN