ការរៀន​អក្ខរកម្ម​អាចជួយ​ជា​ប្រយោជន៍ដល់​អ្នករៀន​ចេះ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​បាន​ល្អប្រសើ​រ​ – CEN