ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក Donald Trump “​ស្វ័យ​ផ្តល់​” គោ​រម្យ​ងារ “​បុគ្គល​ប្រចាំឆ្នាំ​”? – CEN