សហភាព​សហព័ន្ធ​យុ​ជនកម្ពុជា​ ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​លើ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង​សមាគម​សម្ព័ន្ធ​យុវជន​វៀតណាម – CEN