នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ផ្តល់ អាហារូបករណ៍ ៥ កន្លែង នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​អាមេរិកាំង​ភ្នំពេញ​ – CEN