មូលនិធិ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ដើម្បី​ប្រជាជន ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង ស្ថានភាព​សុខភាព​បន្ត​ពូជ ក៏​ដូចជា​សុខភាព​មាតា ទារក​និង​កុមារ​ – CEN