​ចម្លើយ​យ៉ាង​ព្រហើន​របស់​ម្ចាស់​ហាង​ដួស​បាន​កណ្តុរ​ក្នុង​ឆ្នាំង​ទឹក​ស៊ុប​ – CEN