ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល ប្រមូលធាតុចូលដាក់ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាង ក្រមធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន – CEN