រណ្តៅ​ដី​យ៉ាង​ធំ ដែល​លិច​ទឹក សម្លាប់​ពីរ​នាក់​ឪពុក​និង​កូន – CEN