ប្រាប់​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌ​ទាំង​១២ ពិនិត្យ​សំណង់​ខុសច្បាប់ ការសង់​រោងបុណ្យ រោង​ការបិទផ្លូវ នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN