​រដ្ឋសភា និង​រាជរដ្ឋាភិបាល យកចិត្តទុកដាក់ និង​ជម្រុញ​លើកទឹកចិត្ត​ចំពោះ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ – CEN