ឥទ្ធិពល​របស់​ព្យុះ​ទី ២២ និង​ទី ២៣ ធ្វើឲ្យ​ភ្លៀង​បន្តធ្លា​ក់​រាយប៉ាយ​ពេញ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​ – CEN