ព្យុះ ៩ បង្ហាញ​វត្តមាន​ក្នុងពេល​តែមួយ ធ្វើឲ្យ​អ្នកជំនាញ​ការលាន់មាត់​ថា ៖ “​នេះ​ជា​សញ្ញា​អាសន្ន​មែនទែន​!” – CEN